Máy Đột, Cắt Thanh Thép

  • Là Máy tổ hợp đột dập và cắt thanh thép.
  • Được thiết kế đột, cắt thép định hình như: V, U, C, thanh cái thẳng…
  • Máy cho phép dễ dàng thay đổi khuôn dập và khuôn cắt.
  • Máy có bộ cấp, và ra phôi tự động.
  • Máy tự động, do vậy chúng ta chỉ cần lập trình cho chương trình.