Sitemap  |  Search  |  News

COUTH || MIXED MC 2000 P+N

Homepage: http://Couth.com
Hotline(Mr.Tai Son): (+84)0904 288 018 | Email: tai-son@hason.vn
(HA NOI Office).
Hotline(Mr.Tai Anh): (+84)0912 397 379 | Email: tai-anh@hason.vn (HO CHI MINH Office).


dot marking mc 2000p+n

Tổng quan
Máy khắc kim loại BENCHTOP MC 2000 P+N Đây là model đa năng. Máy sử dụng kết hợp cả hai tính năng vừa bàn máy vừa di chuyển được với trụ đỡ và bàn khắc, để khắc dấu lên bất kỳ bộ phận nào.
Hoàn toàn đáng tin cậy, mạnh mẽ và bảo trì thấp.
Bộ điều khiển MC2000T2 (đi kèm theo).
Phần mềm biên tập trên máy vi tính (PC).
Đặc điểm kĩ thuật
1.DOT MARKING (Đột với độ sâu bình thường).
Khu vực đột: 50x17mm (50x25) - Download Catalog
Khu vực đột: 90x60mm - Download Catalog
Khu vực đột: 100x17mm (100x25) - Download Catalog
Khu vực đột: 160x17mm (160x25) - Download Catalog